Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Praktijk Sandra Jessurun en de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 2 - Aanbiedingen en offertes

1. De door Praktijk Sandra Jessurun gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Praktijk Sandra Jessurun is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. Tarieven voor hulpverlening zijn vermeld op de website www.sandrajessurun.nl

Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst

1. Praktijk Sandra Jessurun zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van opleiding en ervaring, alsmede het Beroeps- profiel en de Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker.

2. U gaat een overeenkomst aan met Praktijk Sandra Jessurun. Dit houdt in dat de werkzaamheden in principe uitgevoerd zullen worden door Sandra Jessurun, vrijgevestigd maatschappelijk werker, natuurgeneeskundig- en psychosociaal therapeut. Echter, Praktijk Sandra Jessurun heeft te alle tijden het recht gekwalificeerd personeel in te zetten om aan de contract-afspraken te kunnen voldoen.

3. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk uitgevoerd worden tijdens kantooruren. Op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever en alleen in overleg en na instemming is het mogelijk om hiervan af te wijken.

4. Afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur voor aanvang te gebeuren. Bij afmelden binnen 24 uur wordt het normale tarief in rekening gebracht.

Artikel 4 - Opzegging en ontbinding

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Praktijk Sandra Jessurun recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Praktijk Sandra Jessurun zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Praktijk Sandra Jessurun, zal Praktijk Sandra Jessurun in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Praktijk Sandra Jessurun is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:* de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. * zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

1. Praktijk Sandra Jessurun heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Praktijk Sandra Jessurun is beperkt tot maximaal de hoogte van het bedrag van de door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Praktijk Sandra Jessurun het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

2. Praktijk Sandra Jessurun is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

Artikel 6 - Geheimhouding

1. Praktijk Sandra Jessurun is gehouden tot geheimhouding van alle feiten die haar bekend worden ten aanzien van de cliënt behoudens activiteiten en zaken waarbij de integriteit van de therapeut/behandelaar in het geding komt of kan komen. Hij kan zich beroepen op verschoningsrecht om de cliënt te vrijwaren van inbreuk op diens privacy. Na overleg met de cliënt kan de therapeut/behandelaar contact opnemen met andere hulpverleners om een betere hulpverlening te bewerkstelligen of met verwijzers om te rapporteren. Informatie over de cliënt wordt uitsluitend dan gegeven nadat cliënt hiermee instemt.